وقتی می خواهی جریانات و فرایند های وب سایت را کنترل کنی باید وب مستر خوبی باشی . اینجا میتونی خوب یادش بگیری.