همه از تولید محتوا صحبت میکنند ولی کسی راه کار درست و درمانی برای این موضوع ارائه نمیدهند . من سعی کردم یه جور دیگه این مبحث را برات بگم که یک بار برای همیشه پروندش را ببندی.