برای شروع دیجیتال مارکتیگ اول باید مفاهیم را با دقت آموزش ببینی، عجله نکن توی استارت چون اگه این مبحث خوب برات جا نیوفته بد ضرر میبینی. من بهت خوب یاد میدهم